سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهارمین همایش نگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهروز حسنی – دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود
ابوذر جعفری – کارشناس ارشد سازه، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

امروزه با پیشرفت روشهای قالب بندی در ساخت ساختمان های بتنی و رواج فناوریهای مختلف پیش قالب بندی رشد قابل توجهی در استفاده از سیست مهای دیوار باربر مشاهده می شود. سازه های پانلی پیش قالب بندی شده را م ی توان یکی از انواع سیستمهای دیوار باربر دانست. در این ساختمانها هیچگونه المان سازه ای تیر یا ستون استفاده نمی شود و باربری ثقلی و جانبی تنها توسط دیوارهای بتنی صورت می گیرد. وجود برخی ابهامات موجود در استاندارد ۲۸۰۰ در خصوص رفتار لرز های یا ضریب رفتار مناسب برای این نوع ساختمانها، موجب تردیدهایی در کاربرد گسترده این سیستمها شده است . بررسی ض ریب رفتار سازه های پانلی، با مطالعه بر روی چند مدل ساختمانی با ارتفاعهای مختلف و آرایش یکسان دیوارها، موضوع این مقاله است. به این منظور با بکارگیری نرم افزار PERFORM3D رفتار غیرخطی این سازه ها توسط المانهای اجزای محدود پوسته ای چندلایه، دارای مقاطع الیافی، مدل شده است. پس از مدلسازی و انجام تحلیلها، ضریب رفتار هر یک از نمون ه ها محاسبه شده و مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج حاکی از آن است که ضریب رفتارهای محاسبه شده، تفاوت قابل ملاحظه ای با مقادیر ارائه شده در استاندارد ۲۸۰۰ویرایش سوم دارند و به نظر می رسد نگرش این استاندارد در مورد این سیستم ساز های و سیستمهای دیوار باربر مسلح بیش از اندازه محافظه کارانه باشد.