سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهمن حسن پور – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه علوم و تحقیقات ایلام، ایران
ریحانه حسن پور – دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه ایلام ایران

چکیده:

اکثر اختلافات راجع به قراردادها و تعهدات ، مربوط به ایفای تعهداتی می باشد که در آنها توافق حاصل شده است و مربوط به نحوه انعقاد قرارداد نیست. حال اگر متعهد از تعهدات خود تخلف ورزد چه ضمانت اجراهایی وجود دارد که متعهد اله بتواند به حقوق از دست رفته خود دست یابد؟ در این خصوص می توان گفت که مهم ترین ضمانت اجرای هایی که به صورتتوری و عملی در حقوق ایران و مقررات کنوانسیون وین وجوددارد عبارتند از : الزام منعهد به انجام عین تعهد ، تعلیق اجرای تعهد ،اعطای مهلت اضافه ، تقلیل ثمن، فسخ و خسارت در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، هر یک از این ضمانتاجراهای تخلف از انجام تعهد با رویکرد تطبیقی در حقوق ایران و کنوانسیون وین مورد بررسی قرار گرفته و به دست آمده که کاراترین و موثر ترین ضمانت اجرا به هنگام نقض تعهد ، به دلیل شمول همه موارد نقض تعهد ، مطالبه خسارت است .