مقاله طراحی و روانسنجی پرسشنامه جامع سنجش سلامت معنوی در جامعه ایرانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۳ در اخلاق پزشکی از صفحه ۲۵ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: طراحی و روانسنجی پرسشنامه جامع سنجش سلامت معنوی در جامعه ایرانی
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت معنوی
مقاله پرسشنامه
مقاله روایی
مقاله پایایی
مقاله اسلام
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیری پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: غریب زاده صفورا
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری جعفرآبادی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حمزوی زرقانی نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی فریدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: علیرغم پژوهش های بسیاری که در مورد سلامت معنوی در طول دهه های گذشته انجام شده، فقدان ارائه تعریفی جامع و قابل قبول از آن مشاهده می گردد. سنجش سلامت معنوی در جمعیت ایرانی در گام نخست نیازمند ارائه تعریفی از سلامت معنوی است که منطبق با ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی جامعه ما باشد لذا طراحی و آزمون ابزاری که بتواند سازه های مفهومی تعریف ارائه شده را بسنجد از جمله ضروریات این حوزه محسوب می گردد. مطالعه حاضر یکی از اولین مطالعاتی است که با هدف تبیین مفهوم سلامت معنوی و سپس طراحی و آزمون پرسشنامه جامع سلامت معنوی در جمعیت ایرانی صورت پذیرفت.
مواد و روش ها: در این مطالعه متدلوژیک و مقطعی پرسشنامه سنجش سلامت معنوی در جامعه ایرانی، با ۶۹ گویه اولیه، مستخرج از منابع و متون معتبر اسلامی و تایید شده از سوی گروه سلامت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران در سه حیطه بینش، گرایش و رفتار طراحی شد. در مجموع ۵۰۶ نفر (۶۴% زن)، از افراد ۲۰ ساله و بالاتر ساکن در منطقه ۱۳ شهر تهران، در فرآیند روانسنجی پرسشنامه شرکت کردند. جهت سنجش پایایی از روش های آزمون- بازآزمون و سنجش هماهنگی درونی استفاده شد. روایی صوری، محتوا و سازه پرسشنامه ارزیابی گردید.
نتایج: در مجموع ۴۸ گویه از سوی متخصصین و همچنین جامعه مخاطب، ضروری، مرتبط و قابل فهم تشخیص داده شدند. روایی محتوا از سوی متخصصین تایید شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، وجود مدل ۶ عاملی را در ساختار گویه های تدوین شده نشان داد و مدل بهینه در قالب دو مولفه ۱) شناختی/ عاطفی و ۲) رفتاری تبیین شد. برازش مدل استخراج شده توسط تحلیل عاملی تاییدی در سطح مطلوب تایید شد. هماهنگی درونی در سازه ها و تمامی زیر سازه های پرسشنامه مطلوب بود (آلفای کرونباخ بیش از ۰٫۷). نتایج حاصل از آزمون- بازآزمون در تمامی سازه ها و زیرسازه ها پایایی پرسشنامه را تایید نمود.
نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از مطالعه اولیه، نشانگر روایی و پایایی مطلوب پرسشنامه جامع سنجش سلامت معنوی در یک جامعه شهری ایرانی است. مطالعات تکمیلی جهت سنجش سلامت معنوی در جمعیت ها و مناطق مختلف کشور توصیه می گردد.