سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

داود پورشمس – کارشناس ارشد مهندسی دریا، سازمان صنایع دریایی، گروه شناورهای تندرو
حمید زراعتگر – استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسن قاسمی – دانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمید جوادی – سازمان صنایع دریایی، گروه صنایع شناورهای اثر سطحی

چکیده:

نیاز مبرم و ضروری به یک پایگاه دادهها از اطلاعات تستهای مانورپذیری شناور تندرو با مقیاس واقعی به علاوه ارزیابی مانورپذیری شناور به صورت تجربی و سنجش پارامترهای مختلف مانور با مقادیر حدی پیشنهاد شده توسطIMO همگی بیانگر اهمیت بررسی مانور شناور به صورت تجربی است. زاویه یاو، زاویه سکان و موقعیت شناور در زمانهای مختلف، به عنوان پارامترهای کلیدی در تستهای مانور شناخته میشوند. جهت اندازهگیری و ثبت پارامترهای مذکور، یک سیستم ثبت داده طراحی و مونتاژ گردید؛ بدین منظور از سنسور 3DM − GX1 زاویه سنج الکتریکی-مکانیکی سکان و سیستم موقعیتیاب جهانی نسبی TrimbleDSM232DGPS استفاده شده است. شناور مورد تست که سنسورهای مذکور روی آن نصب شده است، شناوری کامپوزیتی به طول 7 متر، و محل انجام تست، حوضچه آرامش صنایع شهید محلاتی بوشهر است.