سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدعبدالهادی علوی – محقق، دانشگاه صنعتی مالک اشتر-مجتمع دانشگاهی مکانیک و هوافضا
نبی جهانگیری – دانش آموخته، دانشگاه صنعتی مالک اشتر-مجتمع دانشگاهی مکانیک و هوافضا
علیرضا مختاری – محقق دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

هدف این مقاله، ارائه نتایج حاصل از انجام یک پروژه تحقیقاتی کاربردی است . موضوع این پروژه، طراحی، ساخت و کالیبراسیون یک دینامومتر سه مولفه حوضچه کشش می باشد. مراحل مختلف این کار در متن ارائه شده است . گام های اصلی و عمده این فعالیت، عبارت از طراحی مفهومی ، طراحی مبسوط، تحلیل های نرم افزاری، انتخاب کرنش سنج ها، ساخت نمونه، نصب سنسورهای کرنش و پل وتسون می باشد . در طراحی مفهومی دینامومتر از مراجع تخصصی مربوط به ترانسدیوسرهای الکترومکانیکی استفاده شده است . در این مرحله، با استفاده از اصول ذکر شده در مراجع و در نظر داشتن مشخص ه های مورد نیاز، هندسه های مختلفی برای هر یک از مولفه های دینامومتر پیشنهاد شده است. مشخصه های دینامومتر موردطراحی، برگرفته از نمونه ساخته شده توسط شرکتATI آمریکا است . در این مرحله، طراحی پل های وتسون هر مولفه نیز انجام پذیرفته است. در طراحی مبسوط با استفاده از نرم افزار و لحاظ داشتن معیارها ی طراحی، هندسه های بدست آمده مورد ارزیابی قرار گرفته و مناسب ترین آنها برای ساخت تعیین گردیده است . به کمک تحلیل های مذکور، و معیارهای مربوطه،کرن ش سنج های مناسب نیز انتخاب گردیده اند . در ادامه براساس توصیه های مراجع تخصصی، انتخاب جنس فلز مناسب صورت پذیرفته و با ماشین ابزارهای مختلف،کار ساخت آن انجام شده اس ت . پس از این، کرنش سنج ها و ملحقات آن در نقاط و راستای تعیین شده نصب گردیده اند. با سیم کشی پل های وتسون کار به اتمام خود نزدیک شده و به منظور انجام کالیبراسیون، تهیه ابزار و تجهیزات نیاز بوده است . با فراهم شدن امکانات و ابزار مذکور، فرآیند کالیبراسیون صورت پذیرفته است . نتایج حاصله بیان گر بازه دقتی 0,1 تا 0,5 درصد است که برای نمونه اولیه در حد بسیار خوبی است.