سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا مروی – پژوهشکده رادار صنایع الکترونیک شیراز
مجید اخوت – مرکز تحقیقات الکترونیک و مخابرات فجر

چکیده:

سطح نویز در آشکارسازهای با نرخ هشدار کاذبِ ثابت از طریق تبدیلاتی که روی سلولهای مرجع صورت می گیرد، تخمین زده م یشود.در این آشکارسازها مسئله اصلی حفظ کارایی آنها در محی طهای ناهمگن است. در این محیطها م یبایست تخمین گر سطح نویز نسبت به حضور ناهمگنی در سلولهای مرجع مقاوم باشد. در این مقاله ما یک آشکارساز مبتنی بر تبدیل موجک ارائه کرده ایم که بصورت اتوماتیک ناهمگنی موجود در سلولهای مرجع را تشخیص داده و آنها را حذف م یکند. این آشکارساز ترکیبی از یک پیش پردازنده، که ناهمگنی را حذف کرده، و یک آشکارساز مبتنی بر آمارگان مرتب شدهOS)می باشد. کارایی این آشکارساز با آشکارسازهای WT-CA و CA, SO, GO ,OS مقایسه شده است. نتایج نشان م یدهد که این آشکارساز دارای نرخ هشدار کاذبِ ثابت است