سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

موسی محمودی صاحبی – استادیار دانشگاه شهید رجایی تهران و مرکز آموزش عالی فنی امام محمد باق

چکیده:

روش طراحی بر اساس عملکرد بزودی جایگزین طراحی بر اساس نیرو در آئین نامه های طرح لرزه ای جدید خواهد شد . در طراحی بر اساس عملکرد، سطوح خطر و سطوح خسارت بطور شفاف تعریف می گردد و در آن عملکردهای سازه ای و غیرسازه ای با محدود نمودن مقاومت، سختی و شکل پذیری اعض ا کنترل می گردد. لذا ضروری است تا تحلیل غیرخطی بر روی مدل سازه ای انجام گیرد . برای انجام این تحلیل به مشخصات سازه ای از قبیل مقاومت و سختی نیاز می باشد که در ابتدای کار مجهول می باشند . در این مقاله روشی پیشنهاد می گردد تا به کمک آن بتوان سختی و مقاومت اولی ه اعضای سازه را تعیین نمود. برای این منظور دو ضریب با نامهای ضریب رفتار(Rw)و ضریب بزرگنمائی تغییرمکان (Cd) برای هریک از سطوح عملکردی؛ استفاده بی وقفه (IO) ایمنی جانی , (LS)و مرز انهدام سازه(CP)محاسبه و معرفی می گردد تا به کمک آنها مشخصات مورد نیاز سازه برای انجام یک تحلیل غیرخطی بدست آید . بدین معنی که سه ضریب رفتار و سه ضریب بزرگنمائی تغییرمکان برای سطوح مختلف عملکردی پیشنهاد می گردد . ضریب رفتار به عوامل مختلفی بستگی دارد که مهمترین آنها ضریب رفتار ناشی از شکل پذیری، ضریب مقاومت افزون و ضریب اطمینان طرا حی سازه می باشند . ضریب بزرگنمائی تغییرمکان هم به ضریب شکل پذیری، ضریب مقاومت افزون و ضریب اطمینان طراحی بستگی دارد . در محاسبه ضرائب رفتار و بزرگنمائی تغییرمکان، تاثیر عوامل فوق منظور می گردد. بررسی ها نشان می دهد که استفاده از ضرائب رفتار و بزرگنمائی تغییرمکان برای تعیین مشخصات اولیه سازه بسیار مقرون به صرفه می باشد.