سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا زارعی – دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

با توجه به پیچیدگی های زمین شناسی و وجود ناپیوستگی های متفاوت، بهسازی پی سنگی سدها با پرده تزریق نیاز به درک زمین شناسی مهندسی دارد. از آنجا که هدف از اجرای پرده تزریق مسدود نمودن مسیرهای عبور آب یا به عبارتی ناپیوستگی هادر توده سنگ می باشد، گمانه های تزریق باید به گونه ای حفاری شوند که حداکثر ناپیوستگی ها را با زاویه مناسب قطع نماید. بنابراین زاویه مناسب گمانه های تزریق یکی از پارامترهای مهم در موفقیت طراحی و عملیات تزریق به شمار می رود. انتخاب این زاویه اغلب بر اساس تجربه و هندسه ناپیوستگی ها و با اعمال نظر و سلیقه شخصی طراح انجام می شود که با اختلاف نظر کارشناسان و بحث و مشاجره فنی بین آنها همراه است. در این تحقیق با استفاده از تصاویر استریونت و ویژگی هندسی نا پیوستگی ها، زاویه بهینه گمانه های تزریق پرده آب بند سد تنظیمی آریوبرزن طراحی شده است. در این روش نظر شخصی حذف و زاویه گمانهها تنها بر اساس هندسه ناپیوستگی ها در تصاویراستریونت طراحی می شود. نتایج به دست آمده در اجرای بخشی از پرده آب بند نشان دهنده طراحی صحیح و مناسب زاویه گمانه های تزریق با استفاده از این روش می باشد.