سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود خیریدوست لنگرودی – کارشناس ارشد مهندسی زلزله
سیدادریس جوادین – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی
پیمان رحمت آبادی – دکتری مهندسی سازه، شرکت فن عمران پارس

چکیده:

در این پژوهش به طراحی ستون مایع میراگر تنظیم شده چندگانه (MTLCD) و ارزیابی کارایی این مکانیزم بر روی سازههای تحت اثر زلزله پرداخته میشود. روش مورد استفاده برای طراحی بهینه MTLCD بر اساس تعریف یک مسئله بهینهسازی بوده که مینیممسازی پاسخ مشخصی از سازه به عنوان تابع هدف و پارامترهای MTLCD به عنوانمتغیرهای )ضریب افت ارتفاع و طول ستون مایع( مسئله بهینهسازی در نظر گرفته شده است. برای آنالیز عددی سازه با توجه به پیچیدگی مسئله بهینهسازی، برای حل آن از الگوریتمژنتیک ) GA ( که در نرم افزار MATLAB نوشته شده، استفاده شده است. برای آنالیز عددی مدل ساختمان برشی دو بعدی ۱۱ طبقه با مکانیزم MTLCD در نظر گرفته شده است کهبرای بررسی کارایی روش پیشنهادی و رسیدن به تابع هدف که در این پژوهش مینیمم کردن ماکزیمم تغییر مکان جانبی سازه بوده است، به طراحی بهینه سازه مورد نظر، بهازایمقادیر مختلف درصد جرمی MTLCD و همچنین تعداد مختلف TLCD تحت اثر ارتعاش اغتشاش سفید (W.N) ، پرداخته شده است. جهت بررسی زلزلههای غیر طرح در عملکردMTLCD ، سازه کنترل شده با MTLCD تحت اثر زلزلههای دورگسل و نزدیکگسل تست گردیده است. نتایج حاصل از آنالیزهای عددی نشان میدهد که روش مورد استفاده برایطراحی MTLCD روشی کارا میباشد. همچنین بر اساس نتایج بدست آمده میتوان گفت که عملکرد MTLCD بروی سازههای خطی به عواملی نظیر درصد جرم MTLCD ، تعداد TLCD ها و مشخصات زلزله ورودی وابسته است