سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عالیه مرادی – دانشگاه شاهد
حمیدرضا بخشی – دانشگاه شاهد
وحید نجف پور – دانشگاه هوایی شهید ستاری

چکیده:

دراین مقاله برای تخمین کانال به روش LS از سیگنالهای آموزشی پایلوت استفاده شده است در ابتدا متوسط مربعات خطای MSE تخمین کانال به روش LS محاسبه می شود سپس معیار بهینگی سیگنالهای آموزشی حداقل کردن MSE معرفی می شود بعد از آن گروههای مختلف پایلوت که در معیار بهینگی کانالهای فرکانس انتخابی صدق میکنند به دست می آید ما دسته های مختلف پایلوت بهینه را در شرایط مختلف کانال و شبیه سازی های متفاوت قرا رمی دهیم. مشاهده می شود که در کانالهای دارایمحو شدگی سریع پایلوت به روش تقسیم فرکانسی و در شبیه سازی MONTE CARLO پایلوت به روش تقسیم کدی دارای عملکردی بهتری نسبت به سایر گروههای پایلوت است در کانالهای دارای محوشدگی آهسته هردو روش یکسان عمل می کنند همچنین دامنه پایلوت به گونه ای انتخاب می شود که در برگیرنده خطای کمتری حاصل شود.