سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه سادات اخوان حجازی – کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محسن تهرانی زاده – استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیر مشرف – کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

تجربه به دست آمده از زلزلههای اخیر مانند لوماپریتا و نرتریج نشان داد که مقررات آییننامههای جدید در مناطق با زلزلهخیزی بالا برای جلوگیری از خطرات جانی زمینلرزه نسبتا قابل اطمینان هستند. اما تلفات اقتصادی این زمینلرزهها سبب شد تا سطوح عملکرد بالاتری باامکان خسارت کمتر مورد استفاده قرار گیرند. این نیاز جدید برای عملکرد بهتر به شکلگیری روش طراحی لرزهای براساس عملکرد منجر شدهاست. در این پژوهش سعی بر آن است تا قابهای خمشی بتن مسلح تحت توابع هدف مختلف با توجه به مفاهیم طراحی بر اساس عملکرد بهینه شده و در نهایت با مقایسه رفتار واقعی سازههای بهینه شده، موثرترین تابع هدف تعیین گردد. طراحی بهینه قابهای خمشی بتن مسلحبا رویکرد عملکردی در سه سطح عملکرد قابلیت استفاده بیوقفه، ایمنی جانی و آستانه فروریزش انجام میگردد. سه تابع هدف وزن سازهایحداقل، شکلپذیری و انرژی یکنواخت در تمام طبقات در فرآیند بهینهسازی مورد استفاده قرار گرفته است. از مدل قاب سه طبقه برای شرح بیشتر روش فوق استفاده شده و نتایج به دست آمده با رفتار دینامیکی غیرخطی سازه مورد بررسی مقایسه گردیده است. نتایج نشان میدهد که قابهای بهینه شده توسط تابع وزن-انرژی رفتار بهتری نسبت به سایر توابع دارند.