سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

الهام صفارزاده – استادیار واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
بهرام سیاوش پور – استاد یار واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
ایمان طبسی – کارشناسی ارشد معماری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

چکیده:

بشر در طول تاریخ چهار دوره ارتباطی با طبیعت را تجربه نموده است. دوره های؛ ارگانیک، فرا ارگانیک، فرو ارگانیک و شبهارگانیک مطرح شده است. موضوع نگهداری از زیست بوم و راه هایی برای هماهنگی با محیط پیرامون، از دیرباز در معماریایرانی بعنوان طراحی اقلیمی مطرح بوده است .که امروزه بطور کامل و بعنوان اصلی مهم ومدرن و در قالب اصول معماریپایدار در جهان مطرح گردیده است. از آنجایی که بخش عمده ای از زیستگاه های انسانی را فضاهای مسکونی در بر می گیردبنابراین؛ در قلمرو معماری، مسکن بعنوان اولین و مهمترین مسئله در پیشروی جوامع بشری مطرح می باشد. با توجه بهمطالب فوق الذکر، هدف از مطرح نمودن این بحث، حساس شدن نسبت به محیط و یافتن نگاه معنا یاب به عناصر کالبدی واقلیمی در فضاهای مسکونی و ایجاد بهترین تعامل و ارتباط میان انسان و طبیعت بکمک معماری، بمنظور دست یابی به اهدافمحیطی است. با توجه به ماهیت پژوهش، در این تحقیق عمدتاً از روش تحلیل سیستمی استفاده می شود. و نوشته حاضر بادرون مایه توصیفی تحلیلی و با بررسی مدارک واسناد آرشیوی وکتابخانه ای وبا اقتباس از رساله کارشناسی ارشد با عنوان (طراحی مجموعه مسکونی طبیعت گرا با رویکرد به اصول معماری پایداردر شاهرود) صورت پذیرفته است.