سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

آصف کریمی – دانشجوی دکتری
ایرج ملک محمدی – استاد
احمد رضوانفر – دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

کارآفرینی به عنوان یک فرایندی تصور می شودکه می تواند در سازمان ها از هر نوع و اندازه ای اتفاق بیافتد و رخ دهد هدف این مقاله توسعه وپیکرندی مدل مفهومی کارافرینی سازمانی ترویج کشاورزی در فرایند توسعه پایدار کشاورزی می باشد مدل پیشنهادی درصدد است تا عوامل تاثیر گذاربرکارآفرینی سازمانی ترویج کشاورزی را بیابد و شرح دهدو همچنین تاثیر و اثر این عوامل برفرایند ارزیابی فرصت ها ارزیابی گزینه ها، تولید ایده فرایند برنامه کاری کارآفرینی درسازمان و اجرای ایده و نتایج کارافرینی سازمانی ترویج کشاورزی نتایج سازمانی نتایج اقتصادی نتایج ا جتماعی و نتایج زیست محیطی را نشان دهد. همچنین دراین مدل جایگاه سازوکارهای توسعه پایدار کشاورزی نیز به عنوان عامل محیطی یازمینه ای تبیین شده است.