سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: تخستین سمپوزیوم بین المللی بیمارستان الکترونیکی و تله مدیسن

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

فرزان مجیدفر – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی پزشکی

چکیده:

پزشکی از راه دور به استفاده از تکنولوژی اطلاعات از قبیل کامپیوتر و مجموعه سیستم مخابراتی برای ارائه مراقبت های پزشکی و بهداشتی از راه دور گفته می شودمسائل تکنولوژی تله مدیسین را می توان به ارتباطات راه دور تکنولوژی تصویر و صدا و شبکه تقسیم بندی نمود. یکی از موارد بسیار پر مصرف تله مدیسین ، پزشکی اورژانس و سوانح می باشددر شبکه های پزشکی از راه دور اورژانس با توجه به ماهیت مسایل اورژانس در پزشکی بالینی عامل زمان( در حد ثانیه ) بسیار مهم می باشد و بر نجات جان بیماران موثر است . بنابراین تبادل آامل و مداوم و بدون وقفه اطلا عات از طریق شبکه های رایا نه ای پزشکی از راه دور برای دریافت مشاوره از مراآز مرجع یا پزشکان متخصص مشاور نقش تعیین آننده در ارایه خدمات اورژانس به بیماران دارد از طرف دیگر شبکه های رایانه ای در معرض اختلا لاتی هستند آه می تواند با عث از هم گسیختگی آنها و وقفه منقطع یا دایم در تبادل اطلاعات گردد.. همچنین هزینه فراهم آوری ارتباط شبکه ها از طریق در مناطق محروم و دور افتاده ، آشورهای در حال توسعه و یا منا طق جنگی نقش آلیدی را در طراحی و نصب شبکه ها ایفا می آنند. با توجه به موار ذآر شده مجموعه ی متعدد و پیچیده ای از عوامل در طراحی صحیح شبکه های پزشکی از راه دور اورژانس و تبادل بدون وقفه اطلا عات از طریق این شبکه ها نقش دارند. در نظر گرفتن آلیه این عوامل در زمان طراحی سخت افزار و نرم افزاری شبکه و پیش بینی وضعیت و رفتار شبکه در حالت اختلا ل ، امری بسیار مهم و در عین حال بسیار مشکل و در بعضی موارد غیر ممکن می باشد. با در نظر گرفتن این مساله ، در طی این طرح یک مدل رایانه ای با استفاده از نرم افزار سیمولینک ٤ به عنوان ابزار آمکی برای طراحی بهینه شبکه های پزشکی از راه دور اورژانس و بررسی جریان انتقال اطلاعات در شرایط بحرانی شبکه طراحی گردید به منظور تشریح عملکرد مدل ارایه شده دراین گزارش و نقش آن به عنوان یک ابزار آمکی برای آمک به تصمیم گیری در طراحی یک شبکه پزشکی از راه دور دو وضعیت فرضی انتقال اطلاعات در زمان واقعی و انتقال اطلاعات به صورت غیر همزمان از طریق فایل شبیه سازی گردیدند. نتایج به دست آمده تفسیر گردیدند و در مورد نقش مدل به عنوان آمک آننده در طراحی شبکه بحث گردید