سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فروغ رضوی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه هنر اصفهان

چکیده:

امروزه به دلیل رشد جمعیت، خانه سازی به سمت انبوه سازی مسکن سوق داده شده است. خانه های امروزی آن کیفیت فضایی که بایدداشته باشد را ندارند و به نوعی خوابگاه و سرپناه تبدیل شده اند. نگاه سیاست گزاران برای تامین حداقل ها برای زیست همه ی انسانهای شهرنشین ایران امروز، برنامه ریزی ها را متوجه بعد جسمانی نموده و جایی برای توجه به بعد نفسانی وجود و پرداختن به کیفیت فضای زندگی و تأمین آرامش روانی انسان ایرانی امروز نگزارده است، در حالی که در مسکن سنتی به آرامش روانی ساکنین در فضای خانه بر مبنای فرهنگ، هویت و دین اهمیت ویژه ای می شد. فضای مسکن از دو جهت باید کارایی داشته باشد یکی از نظر جوابگویی و ایجاد محیط راحت از جنبه شرایط فیزیکی یعنی ایجاد محیطی با درجه حرارت مطلوب، فشار مناسب، رطوبت معقول و کوران هوا و نور مناسب و نظایر آن و دیگری از نظر جوابگویی به نیازهای معنوی و متا فیزیکی مردم، یعنی ایجاد فضاهای مناسب با طرز زندگی و نوع فرهنگ، دین و آداب و رسوم اجتماعی، این دو شرایط اگر با هم به کاملترین نحوی جمع شود ایجاد مطلوبترین مسکن را خواهند نمود و اگر هر کدام از این دو جنبه کمبودی داشته باشد مسکن به نحو خوبی پاسخگو نخواهد بود. این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسش است کهبر اساس توقع ساکنین و عملکرد فضاهای مسکونی، چگونه میتوان در آپارتمانهای امروز، به فضایی با هویت و فرهنگ ایرانی- اسلامی دست یافت؟ برای دستیابی به نتایج مطلوب در این پژوهش که با مطالعات کتابخانه ای و به روش کیفی انجام می گیرد، ابتدا به بررسی فاکتورهای موثر در طراحی مسکن همسو و هماهنگ با فرهنگ و هویت ایرانی پرداخته و با بررسی خانه های سنتی ایران و چگونگی استفاده از این قابلیت ها برای انطباق فضای مسکن با روش زندگی و فرهنگ ساکنین خود به تعهد معماری سنتی در برقراری آرامش، ایستایی و پایداری آن پی برده که این خود موید تاثیرات صحیح فرهنگ، دین و سنتهای مردم ایران بر نحوه ی ساخت وساز بوده است. نهایتا با جمع آوری اطلاعات بدست آمده و بررسی نمونه های موفق می توان زمینه را برای استفاده از این مفاهیم و چگونگی کاربرد آن در معماری امروز بدون تکرار شکلی و صرفا کالبدی عناصر معماری گذشته فراهم آورد. نتایج حاصل از این تحقیق در طراحی وبهبودفضاهای مسکونی تاثیر گذار خواهد بود و رضایتمندی بیشتر ساکنین از فضای زندگی را فراهم می آورد.