سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اکبر شکوهی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان
سمیرا پایان – دانشجوی دکتری دانشگاه سیستان و بلوچستان
سیدمسعود حسینی سروری – دانشیار مکانیک دانشگاه شهید باهنر کرمان گروه مهندسی مکانیک

چکیده:

دراین مقاله طراحی معکوس مرزی محفظه های دو بعدی بین دو صفحه تخت موازی که حاوی سیالی با جریان جابجایی اجباری اشفته به همراه تابش شفاف در مرزها است مورد مطالعه قرارمی گیرد هدف از طراحی مرزی به دست اوردن توزیع درجه حرارت روی سطحی به نام سطح گرمکن است بطوریکه بتواند یک توزیع دما و شار حرارتی یکنواخت روی سطحی موسوم به سطح طراحی را ایجاد نماید مسئله مستقیم شامل حل معادله انرژی برای جریان جابجایی اجباری اشفته با استفاده ا ز روش حجم محدود است که در آن شرایط مرزی برای صفحات تخت معلوم است و همچنین توزیع سرعت و لزجت موثر از معادله های نیمه تجربی مشخص هستند. مسئله تابش و جابجایی اشفته در شرایط مرزی اعمال شده به معادله انرژی با یکدیگر ترکیب می شوند برای حل مسئله تابش و محاسبه شارهای حرارتی تابشی در مرزها از روش تابش خالص استفاده می شود.