سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

آذین تقی پور – کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر طراحی و برازش الگویی ساختاری از روابط علی بین فرهنگ سازمانی با نگرشهای شغلی تعهدسازمانی و اشتیاق شغلی انگیزش شغلی، عملکرد شغلی و رفتارهای نوآورانه با میانجی گیری توانمندسازی روانشناختی بود. این تحقیق در دو مرحله مقدماتی و اصلی انجام گرفت در مرحله مقدماتی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه های پژوهش برروی نمونه 46 نفره مورد بررسی قرار گرفت نتایج نشان داد که ابزارهای مذکور از پایایی و روایی رضایت بخشی برخوردارهستند در مرحله فرضیه آزمایی نیز 226 نفر با روش نمونه گیری چند مرحله ای به منظور آزمون فرضیه ها و برازش مدل پیشنهادی تحقیق انتخاب شدند.