سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی صیامی – پژوهشگاه نیرو، گروه پژوهشی مکانیک
فرهاد خسروی – پژوهشگاه نیرو، گروه پژوهشی مکانیک
سینا سالمی – پژوهشگاه نیرو، گروه پژوهشی مکانیک

چکیده:

با استفاده از مدلسازی سیالاتی شیر کنترلی، رفتار جریان در داخل شیر بوسیله دینامیک سیالات محاسباتی(CFD) شبیه سازی می گردد تا به کمک نتایج تحلیلی بتوان یک پروفیل داخلی مناسب برای شیر کنترلی بگونه ای طراحی نمود که از لحاظ دبی ع بوری و خاصیت اعمال شده به شیر پاسخگوی نیاز مورد نظر باشد . در این تحقیق پروفیل داخلی یک نمونه شیر با خاصیت کنترلی مشخص طراحی شده و سپس بوسیله بررسی و تحلیل شده است و شکل داخلی نرم افزارCFX شیر در جهت رسیدن به حداکثر ظرفیت جریان عبوری با خاصیت کنترلی م عین و کاهش نواحی دارای سرعت های غیر مجاز بهینه شده است . جهت کنترل صحت نتایج مدلسازی در حصول به خاصیت کنترلی مشخص شیر، نتایج بدست آمده با اطلاعات ارایه شده توسط سازنده اصلی شیر کنترلی مقایسه و بصورت نمودار ارایه شده است.