سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

روح اله محمدسنابادی عزیز – مربی پژوهشی، پژوهشکده مهندسی جهاد

چکیده:

آتریپلکس کانیسنس، گیاهی است دو پایه که در خاک های شور و آهکی رشد می کند و در فصل پاییز برداشت می شود. استفاده ی مهم این گیاه در تعلیف دام، مبارزه با رشد بیابان و جلوگیری از حرکت شن های روان و تثبیت آن می باشد. استفاده از این گیاه در تعلیف دام باید همراه سایر گیاهان مرتعی انجام گیرد. استقرار آن در زمین از دو طریق بذرپاشی مستقیم و همچنین انتقال و کشت نهال های 3 تا 4 ماهه و به فواصل کشت 3 متر از یکدیگر، صورت گیرد. آتریپلکس گیاهی همیشه سبز و مقاوم به سرما بوده که در تعلیف دام از بذر آن نیز استفاده می شود. نوع کانیسنس قادر است دمای تا 40- درجه سانتی گراد را تحمل نماید. چنانچه دستگاه برداشت آتریپلکس با توجه به فنوتیپ گیاه ساخته شود، نیازی به هزینه های کاشت مجدد، جمع آوری بذر و انتقال نهال در سال اول کشت نبوده و صرفه جویی ریالی قابل توجهی صورت می گیرد. جهت بهره برداری از اراضی مناطق شور و کویری که در مقابل اراضی جنگلی و مرتعی کشور درصد قابل توجهی را تشکیل می دهد و همچنین برای جلوگیری از پیش روی بیابان، تثبیت شن های روان و بیابان زدایی، می توان از گیاه آتریپلکس گونه کانیسنس که نسبت به گونه های دیگر، سازگاری بیشتری با شرایط اقلیمی ایران دارد، استفاده شود. با توجه به سطح کشت بسیار زیاد این گیاه، هرس کردن و برداشت آن نقش مؤثری در رشد و نمو گیاه و خوش خوراکی آن برای تعلیف دام دارد، لذا ساخت دستگاه هرس آتریپلکس از اهمیت زیادی برخوردار بوده و مورد نیاز می باشد.