سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین مختاری – گروه فیزیک دانشگاه یزد ، صفائیه،یزد
اردشیر حسین پور – گروه مواددانشگاه شیراز،شیراز
فرزانه کریمیان جزی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک ،دانشگاه یزد

چکیده:

در این کار تحقیقاتی فرکانس رزونانس و پهنای خط فرکانس جذبی فریت استرانسیم با فرمول عمومی SrFe 12O19 در محدوده فرکانسیX (8-12 GHz ( و KU (12-18 GHz ). مورد مطالعه قرار گرفت . نتایج به دست آمده نشان میدهند که ضریب کیفیت فریت استرانسیم در کاواکی با دیواره فرو مغناطیس افزایش مییابد