سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر صمدی – مهندس گروه ی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی آب و خاک, دانشگاه تهران،
ابراهیم امیری تکلدانی – مهندس گروه ی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی آب و خاک, دانشگاه تهران،
سیدرضا امام جمعه – مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، وزارت جهاد کشاورزی، تهران، ایران.
محمدهادی داودی – مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، وزارت جهاد کشاورزی، تهران، ایران.

چکیده:

فرسایش سواحل رودخانه ها از جمله پدیده هایی است که در ارتباط مستقیم با علم مهندسی رودخانه قرار دارد .علی رغم انجام برخی مطالعات درخصوص پدیده فرسایش سواحل رودخان ه ها ب ه عنوانیک منبع بسیار مهم تولید بار رسوبی و نحوه حفاظت آنها در کشور، تحقیقات انجام شده در مقایسه با اهمیت و وسعت کار، اندک بوده و کمتر به جزئیات انواع مختلف آن پرداخته شده است . لذا انجام مطالعات تخصصی به منظور درک بهتر مکانیزم فرسایش ساح ل رودخانه و نیز ارائه رو ش های مناسب برای حفاظت سواحل در برابر فرسایش ضروری است. با توجه به اینکه تخریب سواحل رودخان ه های چندلایه در اثر آبشستگی قسمت تحتانی ساحل و ب ه دنبال آن سقوط طاق آویزان، از جمله مکانیسم های شایع فرسایش سواحل رودخانه هاست و از سویی دیگر مشکلات انجام تحقیقات صحرایی در رودخانه ها بسیار زیاد و پرهزینه اس ت، در این تحقیق نسبت به شناخت پدیده مزبور با ساختیک مدل آزمایشگاهی اولیه اقدام شد و براساس نتایج اولیه حاصل از رفتار طاق آویزان، نسبت به طراحی و ساختیک مدل فیزیکی مناسب برای مطالعه آزمایش گاهی پدیده گسیختگی طاق های آویزان در سواحل رودخانه های چندلایه اقدام گردید . در این مقاله الگوی طراحی و ساختیک مدل فیزیکی مناسب به همراه نحوه انجام مطالعه آزمایشگاهی پدیده گسیختگی طاق های آویزان ارائه شده است.