سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی کاوسیان – پژوهشگاه نیروایران
ناصر اسعدی – پژوهشگاه نیروایران
فرهاد غفارزاده – پژوهشگاه نیروایران
بابک امینی – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

و ( نرم افزارهای جمع آوری اطلاعات و کنترلSCADA) از مهمترین پایه های مدیریت شبکه برق GIS,DMS,EMS اجرای پروژ ههای اتوماسیون و دیسپاچینگ شبکه برق می باشند و کارکرد هماهنگ آنها نقش مهمی را در بهره برداری بهینه از شبکه تحت کنترل بازی می کند . اجرای پروژه های اتوماسیون شبکه برق به خصوص اتوماسیون شبکه توزیع در فازهای مختلفی انجام می گیرد. همچنین در اغلب مراکز کنترل نرم افزارهایی با کاربرد مختلف و اطلاعات مشترک وجود دارند و به علت عدم پش تیبانی از استانداردها ی اتصال پذ یری قادر به ارتباط با یکدیگر نبوده و در ن تیجه کار آیی مناس بی ندارند. اتصال این نرم افزارها که م یتوانند محصول شرکت های مختلف باشند بر پایه استانداردهای مربوطه از اهمیت بالایی برخوردار است . در این مقاله به ارائه تجربه عملی خود در نحوه پیاده سازی این استانداردها شامل ،CIM(IEC 61970-501) -RDF ،(IEC 61970-301)-DAIS و DAFوdais برای اتصال نرم افزارهای SCADA وdms پرداخته ایم. این روش می تواند برای محصولات وپروژه های مشابه به کار رود