سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین بلندی – مرکز تحقیقات فضایی دانشگاه علم و صنعت ایران – نارمک،
رضا امیدی قوشه بلاغ –
بهمن قربانی واقعی –
سیدمجید اسماعیل زاده –

چکیده:

طراحی لینکهای داده بین زیرسیستمهای ماهواره، بسته به نرخ تبادل داده ممکن است دارای پروتکلهای مختلفی باشد. به طور مرسوم تمام تبادل داده در ماهواره ترکیبی از استانداردهای ۱۵۵۳IEEE-یاRS232 میباشد. البته اخیرا استاندارهایی مانند باسCAN سیمبندیفضایی بر اساس ۱۳۳۵ IEEE-و اتصال نوری بر اساس ۱۷۷۳-IEEEدر این حوزه استفاده میشود. اما پروتکلRS 232همچنان یکی از پروتکلهای مطمئن جهت تبادل داده به ویژه برای لینکهای سرعت پایین میباشد که با توجه به سطح ولتاژ آن کمتر تحت تاثیر نویز و شرایط محیطی خشن فضا قرار میگیرد. در این مقاله بر اساس پروتکل مذکور و افزودن چند تکنیک افزونگی داده از جمله پریتی و ایجاد بستههایی با پرچم شروع و خاتمه طرحی ارائه گردیده است که نسبت به حالت عادی قابلیت اطمینان بالاتری دارد. طرح ارائه شده جهت کاربرد در تبادلات داده یک ماهوارهLEO در افزاره برنامهپذیر میدانیFPGA)و تحت زبان توصیف سختافزارVHDL) پیادهسازی شده است؛ خود برنامه نیز با دو روش کنترلپسخورد بسته و معکوس شمار زمان در ماشین حالت مقاومسازی شده است. نتایج پیادهسازی در افزارهFPGA-XCS200k 256 نشان دهنده ۱۰ درصد فضای لازم و حداکثر فرکانس ۸۶ مگاهرتز میباشد