سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی قاسمی مرزبالی – دانشگاه آزاد اسلامی، باشگاه پژوهشگران جوان اردبیل، اردبیل، ایران
حسین شایقی – دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده فنی

چکیده:

پایداری سیستمهای قدرت و حفظ سنکرونیزم در برابر اغتشاشهای گذرای شدید اهمیت زیادی دارد. بروز خطای اتصال کوتاه درشبکههای انتقال و نحوه عملکرد رلههای متناظر، ممکن است باعث ناپایداری سیستم گردد. به منظور افزایش پایداری دینامیکی شبکه قدرت پایدار ساز سیستم قدرتPSS به عنوان کنترلکننده کمکی نیاز میباشد. با نصب پایدارساز سیستمقدرت بر روی سیستم تحریک نیروگاهها به بهبود میرایی نوسانات الکترومکانیکی توربین- ژنراتور میانجامد. عملکرد مطلوب پایدارساز بستگی به طراحی مناسب با توجه به مشخصاتشبکه و ژنراتور دارد. در این مقاله با توجه به ایده اصلی در طراحیPSS یعنی توانایی تولید گشتاور الکتریکی متناسب با تغییرات سرعت، از بلوک جبران کننده فاز، مشخصه پیشفاز مناسبی برای جبران تاخیر فاز بین ورودی تحریک کننده و گشتاور الکتریکی ژنراتور ایجاد کند و مقدار بهره میزان میرایی ایجاد شده توسطPSSرا تعیین نماید با الگوریتمMOGSA به طراحی پارامترهای مناسبPSS و جایابی PSS در شرایط مختلف اعمال خطا سه فاز و خطا گشتاور پرداخته شده است. عملکرد پایدارسازهای طراحی شده روی سیستمقدرت سه ماشینه تحت شرایط کاری مختلف بر اساس معیارهای عملکردی معرفی شده و تحلیل مقادیر ویژه مورد تست قرار میگیرد