سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی ذوالفقاری – دانشگاه صنعت آب و برق
مهدی اصغری نیاری – دانشجوی دکتری برق
محمدباقر منهاج – دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله هدف طراحی پایدار سازی است که بتواند هم به سیستم تحریک و هم به گاورنر نیروگاه زمین گرمایی بطور همزمان سیگنال کنترل اعمال نماید . در این گونه نیروگاهها به جهت استفاده از مخازن اعظیم زمین گرمایی و نبود بویلرهای معمول مورد استفاده در نیروگاههای حرارتی محدودیتهای متعارف اعمال سیگنالهای کنترلی به شیر بخار ورودی وجود
نخواهد داشت .
از آنجایی که این پایدارساز دارای دو خروجی است ، استفاده از اصول کنترل مدرن و نوع بهینه خطی برای طراحی پایدارساز استفاده شده و به جهت افزایش پایداری سیستم غیر خطی ، در نقاط کار مختلف و تحت اغتشاشات مختلف، از قابلیت شبکه های عصبی در طراحی این پایدار ساز غیر خطی استفاده شده است . شبکه عصبی مورد استفاده، از نوع چند لایه پرسپترون، با چهار لایه بوده و با الگوریتم پس انتشار پارامترهای آن تنظیم شده است . جهت بررسی رفتار پایدار ساز غیر خطی عصبی در سیستم قدرت شامل نیروگاه زمین گرمایی، از سیستم نیروگاه متصل به شین بی نهایت به همراه بار محلی استفاده شده و با انجام شبیه سازی های مختلف ، قابلیتهای آن ، با پایدار ساز بهینه خطی مقایسه شده است .