سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد فهیمی فر – استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا زارعی فرد – کارشناس ارشد مکانیک خاک و مهندسی پی

چکیده:

یکی از روشهای متداول در طراحی پوشش بتنی تونل ها و شفتهای تحت فشار استفاده از روش تحلیلی اشلیس است، که در آن با در نظر گرفتن رفتار الاستیک و یکنواخت برای توده سنگ و در
نظر گرفتن توزیع ترکها در پوشش، کوپل هیدرومکانیکی در پوشش تعریف و تحلیل میشود . در این مدل تحلیلی جریان تراوش در توده سنگ شعاعی فرض می شود . آنچه در عمل اتفاق میافتد،
این است که به علت تغییر در جریان تراوش، در طول ساخت و بهره برداری تغییرشکلهای ایجاد شده در توده سنگ نیز تغییر می کند . یعنی بین تراوش و تغییر شکل سنگ کوپل هیدرومکانیکی
وجود دارد، و تغییر هر یک باعث تغییر در دیگری می شود . این تغییرات در مدل تحلیلی اشلیس دیده نشده است . در این مقاله با در نظر گرفتن کوپل هیدرومکانیکی در پوشش و توده سنگ، سیر
و روند اجرا، جریان غیر شعاعی و رفتار الاستوپلاستیک برای توده سنگ در برگیرنده تونل، روابط مربوط به اندرکنش پوشش – توده سنگ برای تونل های تحت فشار در زیر سطح آب زیرزمینی استخراج شده است . سپس با نوشتن برنامه کامپیوتری تونل تحت فشار سد گلابر تحلیل شده است . مشاهده شده که نتایج محاسبات در روش ارائه شده دارای دقت کافی است