سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین همایش ملی تجارت الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا قنادان – عضو گروه مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
بهاره غفاری – کارشناس فناوری اطلاعات شرکت پرورش داده هاDP Co

چکیده:

با گسترش حوزه ی رقابتی کسب و کارها و اهمیت مشتری در دنیای حاضر به عنوان محور کلیه برنامه ریزی ها و مزایای رقابتی شرکت ها طراحی سایتهای اینترنتی با سهولت کاربرد اهمیت زیادی یافته است پژوهش حاضر نیز با مبنا قرار دادن رویکرد فوق به تعریف و بررسی سهولت کاربرد سایتهای وب با توجه به مدلهای موجود و نظریات متفاوت صاحبنظران این حوزه پرداخته است با توجه به معیارهای موثر در ارزیابی سهولت کاربرد و مدلهای ارائه شده جهتاندازه گیری سهولت کاربرد سایتهای اینترنتی مدل پیشنهادی ای از معیارهای موثر در ارزیابی سهولت کاربرد سایتهای اینترنتی ارایه شده است سپس پرسشنامه ای از مدل پیشنهادی تهیه شده و در اختیار مجموعه ای 30 نفره از خبرگان امر به عنوان نمونه اماری تحقیق قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده های جمع اوری شده از نمونه اماری به عنوان مبنای ازمون فرضیات تحقیق نیز با استفاده از تست دو جمله ای انجام شده است درنهایت براساس تجزیه و تحلیل های صورت گرفته مدل مناسب از معیارها موثر در ارزیابی سهولت کاربرد سایتهای اینترنتی ارایه شده است.