سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی قاسمی مرزبالی – دانشگاه آزاد اسلامی، باشگاه پژوهشگران جوان اردبیل، اردبیل، ایران
حسین شایقی – دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده فنی

چکیده:

یکی از مهمترین مباحث در سیستمهای امروزی نحوه مناسب کنترل سیستم در شرایط کاری ناخواسته میباشد. استفاده از پایدار سازسیستم قدرت در کنترل و میرا نمودن نوسانات سیستم کاربرد بسیار زیادی داشته است. مهمترین بحث برای پایدار ساز سیستم قدرت انتخاب مناسب پارامترهای آن میباشد. در این مقاله به طراحی پایدار ساز سیستم قدرتPSS) چند ماشینه به کمک الگوریتم بهبود یافته جفتگیری زنبور عسل انجام شده است. در ابتدا برای طراحی مناسب به معرفی معیارهای مختلف پرداخته شده است تا با در دست داشتن بهترین طراحی به بررسی سیستم در شرایط کاری مختلف بپردازیم. سیستم در سه شرایط کاری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به منظور دست یابی به طراحی مقاوم در شرایط کاری زیاد در طراحی به مینیمم سازی همزمان تابع هدف در نقاط کاری سبک، نامی و سنگین پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از الگوریتم پیشنهادی برای سیستم تک ماشینه و ده ماشینه با سایر روشها مقایسه شده است. برای مقایسه از دو معیار ITAE FD با تغییر بار از ۲۵ -% تا ۲۵ +% استفاده شده است. نتایج به دست آمده در سه سناریو با اعمال خطای سه فاز ۶ سیکل و اعمال خطای گشتاور انجام شده است. نتایج نشان از کارایی مناسب الگوریتم پیشنهادی در طراحی پایدار ساز سیستم قدرت میباشد