سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هفتمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم مهرنژآد – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی کامپیوتر
مهسا گرائیلوتنها – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی کامپیوتر
احسان تورینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی کامپیوتر
عباس قائمی بافقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی کامپیوتر

چکیده:

در علم رمزشناسیS-Boxیکی از اجزای مهم الگوریتمهای رمزنگاری متقارن میباشند. در رمزنگاری قطعهایS-Boxها به منظورمبهم کردن رابطهی بین متن واضح و متن رمز بکار میروندS-Boxهای غیرخطی و غیرهمبسته، امنترینS-Boxها در مقابل حملات تحلیل خطی و تفاضلی میباشند. بدست آوردنS-Boxهایی با حداکثر میزان غیر خطی بودن و به طور همزمان با حداقل میزان همبسته بودن کار بسیار دشواری است و در دستهی مسائلNP-complete قرار میگیرد. یکی از روشهای حل مسائل چندهدفه در قالب الگوریتم ژنتیک، استفاده از الگوریتم ژنتیک میانگینرتبه میباشد. در این مقاله با استفاده از این الگوریتم به طراحیS-Boxپرداخته شده است. سه ویژگی غیرخطی بودن، غیرهمبستگی و منظم بودن اهداف مسئله برای بهینهسازی میباشند. نتایج بدست آمده از روش پیشنهاد شده نسبت به کارهای قبلی کاراتر میباشد