سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی مهبودی – کارشناس ارشد مهندسی عمران- رودخانه، دانشگاه صنعت آب و برق
جلال عطاری – استادیار دانشکده مهندسی آب، دانشگاه صنعت آب و برق
مجتبی صانعی – استادیار پژوهشی مرکز حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
محمدرضا مجدزاده طباطبایی – استادیار دانشکده مهندسی آب، دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

حفاظت از بستر فرسایش پذیر در برابر آبشستگی ناشی از جت افقی مستغرق در پایین دست سازه های هیدرولیکی امری ضروری است که بوسیله روش هایی مانند احداث کف بند و سنگچین انجام می شود . در این تحقیق، کنترل آبشستگی بستر رودخانه در پایین دستیک دریچه کشویی بصورت آزمایشگاهی در شرایط هیدرولیکی متفاوت و با طول های مختلف ک ف بند و سنگچین مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج بدست آمده نشان دادند، اجرای کف بند و سنگچین بطور قا بل ملاحظه ای آبشستگی را کاهش می دهند . همچنین، روش سنگچین بیشتر از کف بند از مقدار آبشستگی می کاهد. طولهای نسبی کاربردی در شرایط هیدرولیکی مختلف برای هریک از روشهای کفبند و سنگچین پیشنهاد شد.