سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محبوبه هوشیار – گروه فیزیک دانشگاه شهید بهشتی، او ین، تهران
سمیرا فاتحی – گروه فیزیک دانشگاه امیرکبیر، تهران

چکیده:

شناسائی اجزائ تشک یل دهنده انواع گوش یهای موبا یل م یتواند کمک ی جهت تول ید این وسائل در کشور باشد یکی از مهمتر ین این اجزا موتو ر تول ید کننده و یبره است . با باز کردن ساختمان خارجی و نجام آزمایشهای پراش و پسماند در مقاله ی قبل [3] اطلاعاتی در این باره بدست آمد و حال در ادامه کار در این مقالـه بـه بررسـی عناصر تشکیل دهنده این ماده توسط آزمایش particle-induced x-ray emission(Pixe) پرداخته می شود