سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد سیاحت گر – دانشکدة فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، تهران
عبدالله لنگری – دانشکدة فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده:

زنجیرة پادفرومغناطیس هایزنبرگ در میدان مغناطیسی عرضی شامل یک نقطه گذار فاز کوانتومی است . به علاوه جفتشدگی ضعیف این زنجیرهها معرف رفتار ترمودینامیکی برخی آزمایشات گزارش شده است [.1] با استفاده از تعمیم روش قطریسازی دقیق به دمای محدود، خصوصیات ظرفیت گرمایی ویژه زنجیرة XY در میدان عرضی را مطالعه کردهایم . این خصوصیات بیانگر تغییر مقیاس انرژی با میدان مغناطیسی به واسطه ایجاد نظم پادفرومغناطیس در جهت عمود بر میدان عرضی و ایجاد گاف انرژی است . به علاوه با تعیین ناحیه ای که ظرفیت گرمایی افت نمایی دارد تخمین صریحی از مقدار گاف انرژی برحسب میدان را به دست آوردهایم .