سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

حسین جوشن لو – کارشناس ارشد حقوق، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

استفاده از فضاهای عمومی شهری برای تمامی افراد یکسان نیست و متغیرهای مختلفی نظیر سن، نژاد، گروه اجتماعی وبه ویژه جنسیت بر چگونگی زیست و بهرهبرداری از آنها تأثیر میگذارد و این امر ضرورت ایجاد شرایطی که زمینه سازبهره مندی عادلانه و برابر تمامی شهروندان از فضاها و امکانات شهری در راستای تحقق حقوق شهری و شهروندی ودستیابی به توسعه ی پایدار شهری است، برجسته می سازد. در این میان، میتوان به مفهوم عدالت جنسیتی به عنواناصلی راهبر در مطالعه و برنامه ریزی شهری نظر داشت. این پژوهش تلاش می کند به روشی تحلیلی مفهوم عدالتجنسیتی و ارتباط آن با مفاهیمی کلیدی، چون شهر، برنامه ریزی و توسعه شهری، جامعه مدنی، حقوق شهر را موردکنکاش قرار دهد و بر ضرورت شکل گیری گفتمان عدالت جنسیتی در حوزه حقوق، جغرافیا و مدیریت شهری تاکید مینماید. امری که به وضوح در اسنادی چون منشور جهانی حقوق شهری و به ویژه منشور اروپایی زنان در شهر و کنفرانسزنان و زندگی شهری مورد تأکید و تصریح قرار گرفته است. در نهایت تاکید میگردد که تحقق کامل حقوق شهری وشهروندی به منظور دستیابی به توسعهی پایدار، بدون مشارکت فعالانه و برابر زنان در تصمیم سازی و برنامه ریزی شهری،امکان پذیر نخواهد بود.