سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شاهرخ زادولی خواجه – دانشجوی دوره دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

حاشیه نشینی به مثابه یک فرایند محلی، ملی و فراملی، بازتاب فضایی عدم تعادل های موجود در روندسیاستگذاری در مقیاس و مختصات ژئوپلیتیک سرمایه از یکسو و علل و عوامل دورن منطقه ای ومحلی از سوی دیگر است. این حاشیه نشینان با گذر از فرهنگ و سنت روستایی و اسکان در مناطقشهری به نوعی تضاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هویتی در تقابل با متن شهری قرار گرفته اند. ازاینرو این تحقیق در پی آن است که به شناسایی تضادها و چالش های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی وهویتی حاشیه نشینان و تحلیل فضایی نابرابری های موجود در سطح کلانشهر تبریز بپردازد. روشتحقیق توصیفی و تحلیلی است و روش بدست آوردن اطلاعات نیز کتابخانه ای و میدانی می باشد.یافته های تحقیق نشان می دهد که نابرابری های فضایی موجود در سطح کلانشهر تبریز موجبگسست حاشیه و متن و بروز انواع چالش ها در بین حاشیه نشینان در تقابل با شهروندان متن میگردد و موجب در انزوا قرار گرفتن حاشیه نشینان می شود. این گسست ها و چالش های درون منطقهای موجب بروز انواع آسیب ها و مشکلات در بین ساکنان متن و حاشیه می گردد و عدم وجود سیاستها و راهکارهای اجرایی مناسب و همچنین مدیریت یکپارچه شهری بروز مشکلات آتی را اجتنابناپذیر می سازد.