سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

جمیله توکلی نیا –
حسین بهبودی مقدم –

چکیده:

عدالت فضایی در چگونگی توزیع خدمات عمومی از ساز و کارهای مهم پایداری شهرها و موثر در افزایش کیفیتزندگی شهروندان به شمار می رود. این مهم در شهرهای در حال توسعه مانند تهران که با افزایش جمعیت و کمبودمنابع روبرو هستند از اهمیت بیشتری برخوردار است. لذا هدف این پژوهش مطالعه و بررسی وضعیت خدمات عمومیدر منطقه 13 تهران و چگونگی توزیع این خدمات در نواحی چهارگانه این منطقه می باشد. روش تحقیق پژوهش برپایه مطالعه اسنادی، تحلیلی و ارزیابی اطلاعات است. با استفاده از نرم افزار spss ، تکنیکهای تاکسونومی عددی وروش وزن دهی با استفاده از تحلیل مولفه های اصلی،و هم چنین مقایسه وضعیت خدمات عمومی این منطقه باسطح استاندارد و مناطق 22 گانه تهران، نتایج زیر حاصل گردید:- میزان خدمات عمومی در منطقه 13 تهران از میانگین مناطق 22 گانه تهران و سطح استاندارد پایین تر می باشدهم چنین مشخص گردید در چگونگی توزیع خدمات عمومی در این منطقه از معیار واحدی استفاده نشده است چراکه ناحیه 4 به عنوان توسعه یافته ترین ناحیه با فاصله بیشتری از سایر نواحی قرار گرفته است.- اولویت بندی توسعه نواحی چهارگانه این منطقه با توجه به تکنیک تاکسونومی عددی عبارتند از نواحی 4، 3، 1 و 2در حالیکه با استفاده از تکنیک وزن دهی به روش تحلیل مؤلفه های اصلی این اولویت بندی عبارت خواهد بود ازنواحی 4، 3، 2 و 1