سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید فسنقری – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی درعملکرد جنسی و عزت نفس جنسی زنان متاهل انجام شد. جامعهآماری این پژوهش همه زنان متاهل سطح شهر مشهد بود. ازاین این جامعه تعداد 200 زن متاهل با استفاده از روش نمو نه گیری در دسترس انتخاب شدند. ازپرسشنامه ی دلبستگی بزرگسالان (RAAS)، پرسشنامه عملکرد جنسی زنان (FSFI) و مقیاس عزت نفس جنسی زنان (SSEI-W-SF) استفاده شد. یافته های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش نشان داد که بین سبکهای دلبستگی با عملکرد و عزت نفس جنسی رابطه معنی داری وجود دارد (P<0/05). همچنین یافته ها نشان داد دو مولفه دلبستگی ناایمن/اجتنابی و دلبستگی ناایمن/دوسوگرا در مجموع می توانند 11 درصد از واریانس عملکرد جنسی زنان را پیش بینی کنند (P<0/05). از طرف دیگر دلبستگی ناایمن/اجتنابی و دلبستگی ناایمن/دوسوگرا در مجموع می توانند 8 درصد از واریانس عزت نفس جنسی زنان را پیش بینی کنند (P<0/05).