سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حسین کریمی – کارشناس ارشد خاکشناسی شرکت مهندسین مشاور پورآب
کریم بادآهنگ – کارشناس ارشد خاکشناسی شرکت مهندسین مشاور پورآب
حسن حسن شاهی – کارشناس ارشد خاکشناسی شرکت مهندسین مشاور پورآب

چکیده:

حرکت توده ای فرآیندی است که حجم عظیمی از توده خاک یا سنگ در اثر نیروی ثقل به سمت پایین شیب حرکت می کند . عواملی از قبیل سازندهای زمین شناسی و خاک، پوشش گیاهی، کاربری اراضی و شیب در وقوع حرکت های توده ای موثرند حرکت توده ای و لغزش نقش مهمی در رسوب گذاری در مخازن سدها ایفا می کندخسارات مالی ناشی از پرشدن سدها در جهان در اثر رسوب حاصل از حرکت های توده ای 130 میلیارد دلار در ده سال گذشته گزارش شده استعلاوه بر آن بالغ بر 95 درصد از مرگ و میر ناشی از این نوع فرسایش در کشورهای در حال توسعه می باشد که با افزایش جمعیت و فقر این خسارات افزایش می یابد . حوضه مورد مطالعه در حوضه سد کارون 3 می باشد که سالانه حجم زیادی رسوب حاصل از این نوع فرسایش را روانه مخزن سد کارون 3 می نماید . در این مطالعه باتوجه به خصوصیات خاک و زمین شناسی علل ایجاد این نوع فرسایش مورد بررسی قرار خواهد گرفت .