سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۳۲

نویسنده(ها):

سیدحسین حسینی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

حاصل این مقاله که بیشتر جنبه معرفی کلیات یک طرح تحقیقی در زمینه علوم انسانی دارد، این است که جامعه اسلامی ایران در مسیر برپایی تمدن نوین دینی در جهان معاصر قرار گرفته است . اگرچه تلاش ها و گام های مهم و محکم در این زمینه برداشته شده، تا تحقق تمام اهداف و آرمان ها، راه ی دراز در پیش است. دستیابی به این حرکت مقدس و هدف عالی در جامعه اسلامی ما، مستل زم همکاری جدی ارکان فره نگی نظام برای ایجاد وحدت فرهنگی و سپس جامعه فرهنگی دینی به معنای حقیقی آن است و این امر ریشه در علوم انسانی دارد. با پیدایی و پی ریزی علوم انسانی اسلامی توسط مراکز فرهنگی و نیز طبق برنامه ای سامان یافته و نظام مند، وحدت حوز ه و دانشگاه در ریشه ها و مبنای حقیقی، دست یافتنی بوده و به میزان تحقق این هدف، وحدت علوم و معارف نیز زمینه ساز وحدت فرهنگی دینی شده و شا کله های جامعه ی فرهنگی پسندیده (دینی) پی درپی نمایان خواهد شد . دستیابی به این وحدت (به مفهوم تمام وکمال آن ) اصلی ترین راه وصول به نشانه ها و اهداف فر هنگی در جامعه اسلامی است و قطعاً تحقق جامعه فرهنگی، یکی از مهمترین مسیرهای زایش جامعه اسلامی آرمانی به شمار می آید و بدینسان، علوم انسانی اسلامی، مبنای تحقق وحدت فرهنگی در جامعه اسلامی خواهد بود.