سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا مسجدی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
عبدالکریم اسفندی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقا
عبدالرسول تلوری – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

وقوع آبشستگی در اطراف پایه های پلیکی ار عمده ترین دلایل تخریب پل ها است .یکی از روشهای کاهش آبشستگی اطراف پایه های پل نصب طوقه محاف ظ بر روی پایه است . طوقه ها بستر را در مقابل جریانهای گردابی اطراف پایه محافظت می کنند . به منظور بررسی اثر طوقه در کنترل آبشستگی اطراف پایه پل در قوس رودخانه ها ،آزمایش هائی دریک فلوم آزمایشگاهی با قوس ۱۸۰ درجه و شعاع مرکزی ۲/۸ متر و عرض ۰/۶ متر با R/B=4/67 از جنس پلاکسی گلاس انجام پذیرفت در این تحقیق با قرار دادنیک پایه با مقطع چهار گوش بادماغه نیمدایره به قطر ۶ سانتی مت ر و طول ۱۸ سانتی مت ر به همراه طوقه های با مقطع چهار گوش با دماغه نیمدایره با ابعاد ۱/۵، ۲، ۲/۵، ۳ برابر قطر پایه در موقعی ت ۶۰ درجه در قو س با دبی ۳۲ لیتر بر ثانیه و عمق ثابت ۱۲ سانتی مترپدیده آبشستگی حول پایه ها در حالت آب زلال مورد بررسی قرار گرفت