سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی غلامزاده محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحق
محمود شفاعی بجستان – استاد گروه سازههای آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اه

چکیده:

آبشستگی اطراف پایه های پلیکی از مباحث مهم در هیدرولیک پل می باشد.آبشستگی منجر به خالی شدن زیر پی پای ه ها و در نتیجه،واژگون شدن آنها می شود.یکی از روشهای کاهش آبشستگی اطراف پایه های پل،نصب طوقههای محافظ برروی پایه می باشد.این طوق هها بستر را در مقابل سیستم گردابی اطراف پایه محافظت کرده وبا تضعیف تنشهای وارد بر بستر علاوه بر کاهش میزان آبشستگی،نرخ آن را نیز به مقدار قابل ملاحظهای کاهش میدهند.در تحقیق حاضر،پایه ای به قطر ۶ سانتی متر در موقعیت ۶۰ درجه از قوس ۱۸۰ درجه جایگذاری شده وطوقه هایی به اندازه ۱/۵، ۲، ۲/۵ و ۳ برابرقطر پایه در تراز بستر نصب شده و عملکرد آن روی کاهش آبشستگی اطراف پایه مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج این تحقیق نشان داد با افزایش قطر طوقه میزان آبشستگی موضعی در اطراف پایه به طور قابل ملاحظه ای کاهش مییابد بطوریکه طوقه با قطر ۳ برابر قطر پایه باعث کاهش ۵۷/۴۵ درصدی آبشستگی موضعی نسبت به پایه بدون محافظ میگردد.