سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سعید امان پور – دانشیارعضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران
سجاد نوروزی – دانشجو کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران
حیدر نظری – دانشجو کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران

چکیده:

در پژوهش حاضر به دنبال بررسی ساختار فیزیکی و عناصر شهرهای ایرانی اسلامی هستیم. فرض اصلی ما در این تحقیق بدین صورت است که شهرهای ایرانی اسلامی نمادی از برقراری تعادل اکولوژیکی، بسط فرهنگ اسلامی، توجه به مصالح و فرم های سنتی و بومی و حفظ حریم و حرمت خانه ها و خانواده هاست لیکن از قرن هجدهم با نفوذ استعمار اروپاییان در شهرهای اسلامی تا به امروز شاهد به هم خوردن تعادل های زیستی و بصری در محیط های شهری شده ایم. روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی است و مطالب و داده ها نیز به صورت کتابخانه ای و اسنادی جمع اوری شده است. بر اساس یافته های تحقیق می توان گفت، همان گونه که تفکر هوشمند دیروز، شهرها را به عنوان میراثی پایدار تا به امروز به دست ما امانت نهاده اند، پشتوانه ی قوی فرهنگی و مذهبی کشور ما و هویتی که شهرهای ما در دوره های تاریخی گوناگون داشته اند لزوم یک جهت گیری کارشناسانه در بحث سیمای شهرها را شدت می بخشد