سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای حقوق و تکالیف

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمود منبعی – معاون امور اجتماعی فرهنگی شهرداری منطقه ۳

چکیده:

یکی از طرح هایی که می تواند در نظارت همگانی و مشارکت مردم، کمک نماید، مدیریت محله می باشد. انتخاب افرادی از بین شهروندان هر محله، خصوصاً کسانی که مورد اعتماد مردم هستند و تشکیل هئیت امناء در هر محل، می تواند ارتباط تنگاتنگی بین شهرداری هر ناحیه و محله های آن بوجود بیاورد. منطقه ۳ تهران نیز در نظر دارد تا با اجرای طرح مدیریت محله، زمینه های همیاری و مشارکت شهروندان ساکن منطقه را فراهم آورد. پژوهش حاضر با هدف« تاثیر اجرای طرح مدیریت محله در نهادینه سازی فرهنگ نظارت همگانی و توسعه مشارکت شهروندی؛مطالعه موردی شهرداری منطقه ۳ تهران ،با روش تحقیق پیمایشی، در جامعه آماری کلیه شهروندان ساکن در ۵ منطقه ۳، و حجم نمونه ۴۰۰ نفر که به روش نمونه گیری خوشه ای گزینش شده اند، انجام شده است.به منظور بررسی اهداف پژوهش از پرسشنامه ایی که دارای ۱۲ سؤال بسته می باشد، استفاده شده است. که در آن علاوه برمتغیرهای جنس، سن، تحصیلات و وضعیت اشتغال، مدت اقامت در منطقه ۳، میزان آگاهی مردم از طرح مدیریت محله، آشنایی با سامانه ۱۸۸۸،همیاری و مشارکت شهروندان و سایر،مورد سنجش قرار گرفته است.نتایج حاصله نشان می دهد که میزان آشنایی مردم با این طرح زیاد نبوده ولی اکثریت به داشتن مدیریت محله ای اتفاق نظر دارند و آن را باعث مشارکت و نظارت شهروندان و کاهش مشکلات می دانند.