سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا حیدری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، دکترای روانشناسی عمومی ، استادیار گروه روان شناسی، ایران
نصره نیسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، دانش آموخته کارشناس ارشد روان شناسی عمومی ، اهواز ،ایران

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر رابطه ی سبک های حل تعارض مهارت مقابله با استرس، با نگرش شغلی کارکنان بهزیستی شهر اهواز بود. طرح پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه ایی بود. نمونه تحقیق شامل 100 (50 کارمند مرد و 50 کارمند زن) نفر از کارکنان بود که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه مقابله با استرس اندلر و پارکر، پرسشنامه سبک حل تعارض رابینز و پرسشنامه نگرش شغلی ساعتچی بود. برای تحلیل داده ها از روشهای آماری رگرسیون استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که بین مهارت مقابله با استرس سبک حل تعارض مصالحه و نگرش شغلی کارکنان بهزیستی رابطه ی معناداری وجود دارد.