سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علیرضا حیدری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، دکترای روانشناسی عمومی ، استادیار گروه روان شناسی، ایران
نصره نیسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، دانش آموخته کارشناس ارشد روان شناسی عمومی ، اهواز ،ایران

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر مقایسه سبک های حل تعارض مهارت مقابله با استرس، و نگرش شغلی کارکنان مرد و زنبهزیستی شهر اهواز بود. طرح پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه ایی بود. نمونه تحقیق شامل 100 (50 کارمند مرد و 50 کارمند زن) نفر از کارکنان بود که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامهمقابله با استرس اندلر و پارکر، پرسشنامه سبک حل تعارض رابینز و پرسشنامه نگرش شغلی ساعتچی بود. برای تحلیلداده ها از روش های آماری تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) و آزمون t گروه های مستقل استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که بین مهارت مقابله با استرس مسئله مدار، سبک حل تعارض مصالحه و نگرش شغلی کارکنان مرد و زن تفاوتمعناداری وجود دارد و بین مهارت مقابله با استرس هیجان مدار، اجتنابی، سبک های حل تعارض رقابت، همکاری، ایثار واجتناب کارکنان مرد و زن تفاوت معناداری وجود ندارد و کارکنان مرد مهارت مقابله با استرس مسئله مدار، سبک حلتعارض مصالحه و نگرش شغلی بیشتری دارند.