سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

سمیه لطیفی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی
لیلا زلیخایی سیار – کارشناسی ارشد توسعه روستایی
هادی فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل بازدارنده کارآفرینی رد بخش کشاورزی می باشد که به شیوه پیمایش انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را دانشجویان رشته های کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا تشکیل می دهند. که از مجموع این گزوه 122 نفر به صورت تصادفی انتخاب شده اند. پرسشنامه مهمترین ابراز جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر است. ورایی صوری پرسشنامه توسط متخصصان فن مورد تایید قرار گرفت. برای بررسی پایایی ابزار تحقیق، پرسشنامه در اختیار تعدادی از دانشجویان قرار گرفت و آلفای کرونباخ آن محاسبه گردید و رقم 85 صدم به دست آمد که رقم قابل قبولی است. به منظور تجریه و تحلیل دااده های تحقیق از روش تحلیل عامل استفاده شد. عوال بازدارنده کارآفرینی در بخش کشاورزی با استفاده از نتایج تحلیل عاملی در 4 عامل دسته بندی شدند. عامل اول که با توجه به متغیرهای تشکیل دهنده عامل مالی و مایتی نام گرفت، با تبیین 15/46 درصد از واریانس به عنوان مهمترین عامل معرفی شد. عامل اول همراه با عامل قانونی و زیر ساختی، عامل ریسک بالای فعالیت های کشاورزی و عامل دسترسی به وام و تسهیرات بانکی در مجموع 45/44 درصد از واریانس را تبیین نمودند. در آخر با توجه به نتایج بدست آمده یشنهادهای به منظور توسعه کارآفرینی در این بخش ارائه شده است.