سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین بشاورد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی قمشی – استاد گروه سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

آگاهی از وضعیت سرعت پیشانی جریان های غلیظیکی از پارامترهایی است که درمخازن سدها بسیار حائز اهمیت است. این تحقیق دریک فلوم به طول ۹/۲۵ متر عرض ۵۰ سانتیمتر و ارتفاع ۷۵ سانتیمتر انجام شده است.در تحقیق حاضر عوامل مؤثربر سرعت پیشانی به صورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دادکه در دبی های خیلی کم و غلظت های زیاد، نسبت سرعت ها بهیک میل می کند. ودر نهایت برای سرعت پیشانی در مقابل شار شناوری و سرعت برشی دنسیومتریک روابطی ارائه شد.