سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس ملی خرما، چالشها و پتانسیلهای تولید و صادرات خرما در ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

دکتر علیرضا کرباسی – استادیار بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل
ولی الاه سارانی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل
علی صمصامی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده:

تولیدکنندگان خرما در استان بوشهر با توجه به شغل، امکانات مالی، توانایی انبارداری و نگهداری خرما و سایر عوامل از سه شیوه فروش متفاوت با نام‌های سلف‌فروشی اجاره‌ای، فروش موقع برداشت محصول و بالاخره نگهداری و فروش خرما پس از برداشت محصول برای فوش خرمای خود استفاده می‌کنند. برای تعیین عوامل مؤثر بر شیوه فروش محصول توسط تولیدکنندگان از مدل لاجیت استفاده شده است. نتایج توابع برآورد شده نشان می‌دهد که متغیرهای سابقه باغدار، شغل جانبی، استفاده از وام و قیمت فروش خرما رابطه منفی و معنی‌داری از نظر آماری با فروش به شیوه سلف‌فروشی اجاره‌ای، متغیرهای تعداد نخل بارور و قیمت فروش خرما دارای رابطه منفی و هزینه برداشت محصول نیز رابطه مثبت و معنی‌داری از نظر آماری با روش فروش موقع برداشت محصول، قیمت فروش خرما، هزینه برداشت محصول و هزینه حمل و نقل دارای رابطه مثبت و داشتن شغل جانبی نیز رابطه منفی و معنی‌داری از نظر آماری با روش فروش به شیوه پس از برداشت محصول دارند. احتمال این که یک باغدار خرمای خود را به صورت سلف فروشی اجاره‌ای، موقع برداشت محصول و پس از برداشت محصول به فروش برساند به ترتیب ۲۷/۱۲ درصد، ۸/۷۰ درصد و ۹/۱۶ درصد است.