سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدکمال صادقی – دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تبریز
پرویز محمدزاده – دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تبریز
شلاله صبح خیز زنوزی – کارشناس ارشد علوم اقتصادی

چکیده:

جذب سرمایه های بخش خصوصی و سرمایه های خارجی برای اجرای پروژه های شهرداری ها از روش های معتبر تامین منابع مالی در حوزه مدیریت شهری محسوب می شود که بدون تردید می تواند منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه ها وطرح های شهرداری ها را که نسبت به گذشته متنوع تر وحجم آن هم بیشتر شده است، تامین نماید.هم اکنون یکی از رویکردهای اصلی در حوزه های مدیریت شهری و روستایی در کشور ،کم کردن وابستگی به کمک های دولتی و عوارض و حرکت به سمت شناسایی درآمدهای پایدار و روشها و ابزارهای جدید تامین منابع مالی در مدیریت شهری و روستایی نظیر جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی، انتشار اوراق مشارکت و استفاده از تسهیلات بانکی است.با توجه به موضوع این پژوهش، بررسی مدل در قالب اقتصادسنجی مدلهای گسسته صورت گرفته است. جامعه آماری، شهر و شهرداری تبریز می باشد. داده های مورد نیاز از طریق پیمایشی و تنظیم پرسشنامه جمع آوری گردیده است. یافته های این پژوهش گویای این است که عواملی همچون بهبود فضای کسب وکار و قوانین کارای تضمین کننده سودکارگذار خصوصی، مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه های شهری را افزایش می دهد و متقابلا وجود بوروکراسیو نبود ظرفیت سازیهای مناسب از سوی شهرداری روند کار را به تعویق می اندازد.