سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدتقی تقوی فرد – استادیار و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت و حسابداری
مصطفی ترابی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر بکارگیری خدمات موبایل بانک با استفاده از مدلی که براساس تئوری پذیرش فناوری و تئوری انتشار نوآوری طراحی و با نظر خواهی از اساتید و صاحبنظران بانکی بومی گردیده تهیه شده است این مدل عوامل موثر بر بکارگیری خدمات موبایل بانک را به سه بخش ویژگیهای فناوری موبایل بانک، ویژگیهای روانشناختی و ویژگیهای جمعیت شناختی تقسیم بندی می کند ویژگیهای فناوری موبایل بانک شامل سازگاری مزیت نسبی / سودمندی، پیچیدگی، قابلیت ازمون، ریسک درک شده ، هزینه استفاده، ویژگیهای روانشناختی کاربر خدمات موبایل بانک شامل رهبری عقیده، طرز فکر پیرامون تغییر، خطرپذیری و ویژگیهای جمعیت شناختی شامل جنسیت، سن وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، شغل و میزان درامدسالانه میشود دراین پژوهش با استفاده از روش پژوهش توصیفی – پیمایشی نمونه ای متشکل از 666 نفر شامل 350 کاربرخدمات موبایل بانک و 316 نفر غیرکاربر از مشتریان بانک تجارت مورد بررسی قرارگرفته اند و بااستفادها ز امار توصیفی و استنباطی به بررسی عوامل موثر بر بکارگیری خدمات موبایل بانک پرداخته شدهاست .