سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صادق طاهرخانی – کارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی آموزشی، آموزگار آموزش و پرورش شال
مرتضی طاهرخانی – کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفهی آموزش و پرورش گرایش تعلیم و تربیت اسلامی، دبیر آموزش و پرورش تاکستان

چکیده:

مقاله ی حاضر برگرفته از پژوهشی است که هدف آن بررسی عوامل موثر بر تربیت براساس آموزه های قرآن با مقایسه با دیدگاه چندفیلسوف غربی می باشد. روش پژوهش توصیفی می باشد و از روش کتابخانه ایی و اسنادی به عنوان روش گردآوری اطلاعات استفادهشده است و ابزار گردآوری اطلاعات فیش و فیش برداری می باشد. و از روش منطقی تجزیه و تحلیل شده و یافته ها به صورت علمی –کاربردی و نظری مورد بررسی قرار گرفته شده است. این مقاله به صورت کلی و با استفاده از دیدگاه های مختلف جوامع اسلامی وبعضی از اندیشمندان دینی و غیر دینی بوده، لذا به یک جامعه ی خاص محدود نمی شود. نتیجه ی حاصل از انجام این پژوهش بیانگرآن است که تربیت همزاد انسان بوده و با رشد فکری و علمی آدمی دامنه ی آن بیشتر و ابعاد نظری و عملی و متنوعی خواهد داشت.بررسی و پژوهش در مورد دیدگاه های تربیتی فلاسفه ی غربی بیانگر آن است که این نظریه ها پاسخگوی نیازهای انسان نبوده چونکه انسان موجودی دو بعدی (مادی و الهی) است. در نظریه ی فلاسفه ی غربی تک بعد نگری وجود دارد. اما خداوند راه سعادت بشریرا به وسیله ی پیامبران و امامان تبیین نموده است و این انسان است که با استفاده از استعدادها و تمسک به تعالیم خداوند، باید خودبخواهد و عمل نماید و در انتخاب راه درست تربیت به مرحله ی کامل انسانیت برسد. و اینکه پرورش انسانهای وارسته و سعادتمنددر سایه ی تعلیم و تربیت قرآنی صورت می گیرد.